Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng về các hành vi tham nhũng; công khai, minh bạch trong hoạt động...

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh làm việc với Vụ Pháp chế về Dự án sửa đổi Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Thanh tra

C hiều ngày 17/02, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã có buổi làm việc với Vụ Pháp chế về Dự án sửa đổi Luật Phòng chống tham...

Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành những quy định về minh bạch tài sản, thu nhập tại Mục 4 Chương II Luật phòng, chống th...

Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH ngày 12/12/2012 của Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Phòng, chống tham nhũng.

Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH ngày 12/12/2012 của Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Phòng, chống tham nhũng.

Nghị định số 19/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng

Nghị định số 19/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng

Nghị quyết số 249A/2007/UBTVQH12 ngày 27/9/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Bna chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Nghị quyết số 249A/2007/UBTVQH12 ngày 27/9/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Bna c...

Cục Chống tham nhũng triển khai kế hoạch công tác năm 2014

Căn cứ theo kế hoạch công tác năm 2014 của đơn vị đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt, ngày 22/01/2014 ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng...

Nghị quyết số 1039/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 28/8/2006 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Nghị quyết số 1039/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 28/8/2006 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ba...