Cục Chống tham nhũng triển khai kế hoạch công tác năm 2014

Căn cứ theo kế hoạch công tác năm 2014 của đơn vị đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt, ngày 22/01/2014 ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng cục IV đã ký Quyết định số 15/QĐ-CCTN về việc phân công nhiệm vụ công tác năm 2014 đối với các phòng thuộc Cục Chống tham nhũng.

Cụ thể, về công tác xây dựng thể chế, Cục sẽ tiến hành xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11 quy định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng; Thông tư liên tịch giữa Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài chính quy định việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng; Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 03 giữa Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng. Đồng thời năm 2014, Cục IV tham gia đánh giá, tổng kết VACI 2013 và triển khai các hoạt động thuộc VACI 2014; tổ chức đối thoại phòng, chống tham nhũng lần thứ 13 và các hoạt động liên quan như điều tra xã hội học, hội nghị trước đối thoại; triển khai các nội dung, chương trình, hoạt động liên quan đề việc thực thi Công ước liên hợp quốc về chống tham nhũng và hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP và Thông tư 08/2013/TT-TTCP về minh bạch tài sản, thu nhập cho cán bộ, công chức thuộc cơ quan, bộ, ngành, địa phương; tổ chức 2 hội nghị tập huấn các thông tư về phòng, chống tham nhũng được ban hành trong năm; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty… 

IMG_0599.JPG


Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng đánh giá, quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các phòng của Cục đã cơ bản bám sát kế hoạch được Tổng Thanh tra phê duyệt. Từ quyết định phân công nhiệm vụ và tình hình thực tế của Cục, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu, Cục IV cần chủ động phối hợp với các cục, vụ, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng; lưu ý, xem lại các đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng tại một số đơn vị để tránh sự trùng lắp, không hiệu quả; định rõ về mặt thời gian đối với các công việc chưa được hoàn thành trong năm 2013 để có sự ưu tiên thực hiện. Đối với công tác nội bộ, Phó tổng Thanh tra chỉ đạo, triển khai ngay Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác, Đề án xác định vị trí việc làm bảo đảm tính khách quan, thiết thực đáp ứng nhu cầu công việc; triển khai ngay việc hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập theo các quy định mới…các công việc này phải được hoàn thành trong quý I/2014; tiến hành thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật về PCTN đồng thời gắn với việc hướng dẫn các đơn vị trong triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo

Nguồn: thanhtra.gov.vn