Nghị quyết số 1039/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 28/8/2006 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Nghị quyết số 1039/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 28/8/2006 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng