Nghị quyết số 249A/2007/UBTVQH12 ngày 27/9/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Bna chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Nghị quyết số 249A/2007/UBTVQH12 ngày 27/9/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Bna chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng