Quyết định số 13/2007/QĐ-TTg ngày 24/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức và quy chế hoạt động của Văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng

Quyết định số 13/2007/QĐ-TTg ngày 24/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức và quy chế hoạt động của Văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng