Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BNV-BTC ngày 13/3/2008 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng.

Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BNV-BTC ngày 13/3/2008 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng.
                                                                TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY