Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH ngày 12/12/2012 của Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Phòng, chống tham nhũng.

Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH ngày 12/12/2012 của Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Phòng, chống tham nhũng.