Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng số 01/2007/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 04/08/2007

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng số 01/2007/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 04/08/2007