Nghị định số 59/2013/NĐ-CP quy định như thế nào về việc công khai báo cáo hằng năm về phòng, chống tham nhũng?

Câu hỏi
Nghị định số 59/2013/NĐ-CP quy định như thế nào về việc công khai báo cáo hằng năm về phòng, chống tham nhũng?
 Trả lời
Công khai, minh bạch là nguyên tắc hàng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Do đó, Nghị định số 59/2013/NĐ-CP đã quy định việc công khai báo cáo hàng năm về phòng, chống tham nhũng tại Điều 37 để thể hiện rõ nguyên tắc ấy. Việc công khai báo cáo được quy định cụ thể như sau: 

- Báo cáo hằng năm về công tác phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân công khai chậm nhất vào ngày làm việc cuối cùng của tháng ba hằng năm. 

- Báo cáo hằng năm về công tác phòng, chống tham nhũng của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ công khai chậm nhất vào ngày làm việc cuối cùng của tháng ba hằng năm. 

- Báo cáo hằng năm về công tác phòng, chống tham nhũng của Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ công khai chậm nhất vào ngày làm việc cuối cùng của tháng tư hằng năm.

Trân trọng./.