Nội dung và căn cứ tiến hành kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng được quy định như thế nào?

Câu hỏi
Nội dung và căn cứ tiến hành kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng được quy định như thế nào? 

Trả lời
 Điều 40, Điều 41 Nghị định số 59/2013/NĐ-CP quy định cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra để xem xét, đánh giá và có biện pháp nhằm bảo đảm việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của mình. Việc kiểm tra được tiến hành khi có một trong các căn cứ sau: 

- Kế hoạch kiểm tra hằng năm đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phê duyệt; 

- Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.  

Trân trọng./.